EMPLOY – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Общи правила и условия за ползване


Настоящият документ очертава всички общи правила и условия за ползване на платформата EMPLOY ( „Онлайн Център“, „Онлайн Платформата EMPLOY“, „Онлайн Платформа“). Онлайн Центърът е реализиран в рамките на проекта EMPLOY, който е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. Услугите („Услуги“), достъпни на сайта на Онлайн Платформата, са предоставени от Консорциума EMPLOY. С цел имплементирането и интерпретацията на настоящите правила и условия за ползване, използваната терминология в текущия документ има следното значение:

 

Член 1: Дефиниции

 • „Системен Администратор (Админ)“ е упълномощено лице, което действа от името на Консорциума EMPLOY и има достъп до администраторския панел на Платформата EMPLOY чрез администраторски акаунт.
 • „Администраторски панел“ е вътрешна секция на Платформата EMPLOY, която е достъпна само за администратора, но след неговата регистрация.
 • „Потребител“ е лице, което се регистрира (като Наставник или Наставляван) и използва Услугите предоставяни от Онлайн Платформата. След приключване на регистрацията, достъпът до потребителския профил се осъществява с въвеждане на потребителското име и паролата.
 • „Посетител“ е лице, което използва онлайн услугите на Платформата без да се регистрира или вписва.
 • Под „Консорциум EMPLOY“ следва да се разбира Консорциум „Менторска програма за насърчаване на заетостта и работната сила, насочена към уязвими групи млади хора“, който е сформиран от следните бенефициери (партньори): Висше Училище по Застраховане и Финанси (България), EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Унгария), CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT (Словения), TDM 2000 (Италия), Фондация Право и Интернет (България), и Университетът YASAR (Турция).
 • „Платформата EMPLOY“ (още наричана „Платформа“, достъпна на (линк към сайта)) е уеб-базирана Платформа, която е разработена, управлявана и администрирана от Консорциума EMPLOY в рамките на проекта EMPLOY, където последния предоставя менторски услуги и ресурси, които са предмет на настоящите общи правила и условия за ползване.
 • „Съдържание“ е всеки текст, снимка, графично съдържание, мултимедийно съдържание, линк, други материалиили информация публикувана, качена, и достъпна чрез Платформата
 • IP адрес“ e уникален идентификационен номер придружаващ устройство, уебстраница, администраторски или потребителски ресурси по начин, по който позволява тяхното локализиране в Интернет.
 • „Линк“ е връзка (референция), която автоматично препраща от една към друга уебстраница или информационен ресурс.
 • „Злонамерени Действия“ се отнасят до поведение, което нарушава интернет етиката или нанася вреди на хора свързани с Интернет или прилежащи мрежи. Под злонамерени действия следва да се разбират - изпращането на нежелани съобщения (SPAM, JUNK MAIL); получаването на достъп до ресурси чрез използването на нечии права и парола; използване на системни несъвършенства за собствени облаги или установяване на информация (HACK); извършване на действия, които може да бъдат квалифицирани като индустриален шпионаж или саботаж; повреждане или унищожаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „Троянски коне“, инсталация на вируси или неоторизирани  системи за дистанционен контрол; смущения на Интернет или на свързани мрежи; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления или административни нарушения съгласно Европейското или друго приложимо законодателство. 
 • „Партньор“ е всеки от бенефициерите в рамките на Консорциума
 • “Паролае уникална комбинация от букви, цифри, и/или символи, която е подбрана от Админа или Потребителя. Тя, заедно със специално подбраното потребителско име, осигурява достъп до профила на Админа или Потребителя.
 • „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на които е инсталиран софтуер. Софтуерът осигурява съхраняването, процесирането, получаването и изпращането на информация.
 • „Уеб страница“  е съставна част на даден уебсайт.
 • „Уебсайт“ е специално място в интернет пространството, което е достъпно чрез адрес (URL) съгласно HTTP или HTTPS протокол. Уебсайтовете съдържат файлове, текст, програми (софтуер), звук, картина, електронни линкове или други материали и ресурси.

Член 2: Предмет

 • Онлайн Платформата е разработена от Консорциума EMPLOY в рамките на проекта EMPLOY.
 • Услугите налични на Платформата EMPLOY отговарят на настоящите общи правила и условия за ползване. Някои от услугите могат да се използват след регистрация на Онлайн Платформата. Независимо от това, предоставяните услуги не включват администраторски права като ръководене на Платформата. Само администраторът има право на предприема такива действия.
 • Всеки партньор, както и Консорциумът като цяло, не носи отговорност в случаите, в които Потребителят няма достъп (проблеми с хардуера, софтуера, интернет връзката и т.н.).
 • Предоставяните услуги няма да бъдат таксувани и Консорциумът при никакви обстоятелства няма да събира финансови или други видове възнаграждения.

Член 3: Приемане на правилата и условията за ползване

 • Настоящите правила и условия за ползване се прилагат за отношенията между Консорциума и потребителите. Настоящите правила и условия за ползване се прилагат за отношенията между партньорите и Консорциума EMPLOY.
 • С използването на Платформата EMPLOY, нейното отваряне, щракането на линк от нейната начална страница или друга уебстраница налична на Платформата, Потребителите заявяват, че са прочели и се съгласяват с общите правила и условия за ползване. Ако даден потребител не е съгласен с настоящите общи правила и условия за ползване, то той/тя не трябва да използва наличните услуги.  

Член 4: Регистрация на потребител

 • Само регистрирани потребители имат правото да използват определени услуги предоставяни от Онлайн Платформата. За да бъде създаден акаунт, трябва да бъде изпратена молба до администратора на Платформата EMPLOY.
 • Регистрацията и създаването на профил стават възможни след като Потребителят попълни молбата за регистрация, предоставяйки своята електронна поща и парола. Потвърждението за регистрация се изпраща на посочената поща. Потребителят е задължен да поеме грижата и необходимите мерки. Потребителят е отговорен за всички свои действия (или тези на трета страна) при използването на съответния потребителски профил. Потребителят трябва незабавно да уведоми администратора при неоторизиран достъп или при опити за такъв. Валидността на полетата попълнени от Потребителя при регистрация ще бъде проверявана. Например, ще се проверява дали посоченият имейл адресът е верен, дали избраното потребителско име отговаря на изискванията за уникалност/изключителност и след това Потребителят ще бъде регистриран автоматично.
 • Подаването на искане за регистрация означава, че Потребителят е прочел, приема и ще спазва настоящите правила и условия за ползване. С подаването на искане за регистрация Потребителят също така предоставя своите лични данни за обработка във връзка с настоящите правила и условия.
 • Консорциумът EMPLOY може да запазва на сървъра файлове с IP адреса на Потребителя, друга информация свързана с идентифицирането на Потребителя, както и да възпроизвежда неговата декларацията за съгласие и приемане на правилата и условия за ползване. Консорциумът може да използва такава информация в случай, че възникнат законови спорове.

Член 4.1: Регистрация на администратор

 • Регистрацията на Администратор може да бъде направена само от упълномощено лице и от името на съответния партньор. В процеса на регистрация лицето декларира, че има правото да действа от името на съответния партньор на администраторския акаунт. В случай че лицето действа от името на партньора без да бъде надлежно упълномощено, то дължи компенсация за всички вреди причинени на съответния партньор, Консорциума EMPLOYи на трети страни.
 • Консорциумът EMPLOY има правото, но не и задължението, по всяко време да предприема (преди или след регистрация) всякакви по-нататъшни действия с цел проверка и верификация - дали даденото лице е надлежно упълномощено да действа от името на съответния партньор. Ако лицето не е или вече не е член на екипа на даден партньор, то всеки бенефициер има правото незабавно за блокира достъпа му до администраторския акаунт без предварително уведомление. В такъв случай съответният партньор има право на достъп, управление, ползване или правото да отстрани съдържание публикувано, качено, или съхранено от лицето. Партньорът има право да упълномощи друго лице, което да действа от негово име.

Член 5: Сключване на договор

 • За да може Потребителят да използва услугите налични на Платформата EMPLOY, той/тя сключва договор с Консорциума. Договорът се сключва в момента, в който Потребителят се регистрирана на Платформата.
 • Регистрацията се потвърждава от Администратор, като се изпраща съобщение на посочения от потребителя електронен адрес.
 • Срокът на договора е:
  • За потребител – докато регистрацията не бъде прекратена.
  • За Консорциума EMPLOY – за неограничен период, докато предлагането на услугите не бъде прекратено.

Член 6: Правила за използването на Платформата EMPLOY от Потребителя

 • След приключване на регистрацията, Потребителят има право на достъп до всички услуги налични на Платформата Заедно с всички услуги достъпни за Посетителите на сайта, Потребителите на Платформата имат пълен достъп до системата на EMPLOY (да се консултират с всички публикувани теми, да създават нови, да публикуват/изтриват коментари и т.н.). Също така Потребителите могат да изпращат съобщения, да изтриват съобщения или цялата история на чата.
 • На Платформата ще бъдат предавани събития в реално време. Това включва предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Платформата EMPLOY до крайното устройство на Потребителя, позволявайки на последния да гледа и слуша аудио и видео записи онлайн в реално време. Постоянно копие за бъдещи справки и разпространение е достъпно на Платформата. Потребителите могат да публикуват коментари повреме на живото предаване.
 • Потребителят има право да ползва съдържанието налично на Платформата за нетърговски цели след одобрението на Консорциума или използвайки подходящо цитиране и препратки.
 • Потребителят се съгласява, използвайки услугите на Онлайн Платформата да:
  • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите правила и условия за ползване;
  • да не използва, копира и разпространява съдържание с търговска цел;
  • да не се представя за друго лице или представител на дадено лице, което не е упълномощено да представлява. С други думи да не заблуждава Консорциума или трети страни за своята самоличност или за асоциирането си към дадена група от хора;
  • незабавно да известява Администратора, ако е извършил или установил нарушения при използването на предоставяните услуги.
  • да уведомява администратор при установяване на повредени файлове с оглед на тяхното премахване.
 • По всяко време и по свое усмотрение, Потребителят може да прекрати използването на предоставяните услугите, като изтрие своята регистрация на Платформата В такъв случай неговата/нейната регистрация ще бъде преустановена. Освен това всяко съдържание, което е публикувано, изтрито, качено или съхранено от съответния Потребител на неговия/нейния акаунт, ще бъде видимо, но под съответния псевдоним.

Член 7: Правила за използването на Платформата EMPLOY от Консорциума EMPLOY

 • Всеки партньор в Консорциума, както и Консорциумът като цяло, е отговорен за поддържането и управлението на Платформата
 • Консорциумът не е задължен и няма способността да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Консорциумът не е задължен да контролира информацията съхранявана на сървърите или информацията достъпна чрез използването на Услугите. Консорциумът не е задължен да следи за факти или обстоятелства, които индикират за нелегални действия извършвани от потребители при използването на Услугите.
 • Консорциумът не гарантира, че информацията достъпна на Платформата EMPLOY е точна и правилна.
 • При получаване на сведения от трети страни, че съдържанието качено и/или достъпно на Платформата EMPLOY нарушава техни права на интелектуална собственост, Консорциумът има право, по свое усмотрение и без предварително предупреждение, да прекрати достъпа до такова съдържание, докато спорът не бъде уреден от компетентните органи. При получаване на заповед от компетентни държавни органи, всеки партньор има правото да прекрати достъпа до съответното съдържание без предварително предупреждение и да извършва действия съгласно получената заповед.
 • Консорциумът има правото без предварително предупреждение да деактивира паролата за достъп до администраторския акаунт на определено лице, в случай че администраторът нарушава разпоредбите на приложимото Европейско и национално законодателство, тези правила и условия на ползване, или правата и законовите интереси на трети страни. В такива случаи Консорциумът има правото да отменя регистрацията на даденото лице, което действа като администратор, а съответния партньор има правото на достъп, управление, ползване и правото да премахва всяко съдържание публикувано, качено, или съхранявано на съответния администраторски акаунт като посочи друго лице, което да действа от негово име. Достъпът на администратора се прекратява автоматично считано от датата на отмяна на неговата регистрация.
 • Консорциумът EMPLOY има правото без предварително предупреждение да деактивира паролата за достъп на потребителски акаунти, ако прецени че Потребителят нарушава разпоредбите на приложимото Европейско и национално законодателство, тези правила и условия на ползване или правата и законовите интереси на трети страни. В тези случаи Консорциумът има правото да отменя регистрацията на потребителите и съответния администратор има правото на достъп, управление, ползване и правото да премахва всяко съдържание публикувано, качено или съхранявано на съответния потребителски акаунт. Достъпът на Потребителя се прекратява автоматично считано от датата на отмяна на неговата регистрация.
 • Ако Консорциумът получи информация, че поведението на Потребителя представлява престъпление или административно нарушение, той има право по свое усмотрение да уведоми компетентните органи и да им съдейства, предоставяйки им необходимата информация и материали в съответствие с процедурата. Информацията и материалите може да са от полза за идентифицирането на извършителя; да доказват извършване на престъпление или на административно нарушение.
 • Консорциумът си запазва правата да прекратява предоставянето на определи услуги, които са достъпни на Онлайн Платформата, след изпращане на уведомително съобщение на Платформата
 • Консорциумът има право да разположи на всяка от уебстраниците на Платформата линкове към уебсайтове, които са извън контрола му. В тези случаи Консорциумът EMPLOY не носи отговорност за съдържанието, достоверността и съответствието със законите на сайтове, ресурси или стоки, които са станали достояние на потребителя в процеса на използване на услугите. Също така, Консорциумът не носи отговорност за съдържанието, достоверността и съответствието със законите по отношение на информацията в становищата качени от него или някого другиго.

Член 8: Интелектуална собственост

 • Използвайки услугите Потребителят има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторското право на Консорциумът EMPLOY или на съответно указаните трети страни. Потребителят разполага с достъп до съдържанието с оглед на своите лични нужди в съответствие с тези правила и условия за ползване и няма правото да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира и разпространява публично съдържание освен в случаите, в които той/тя има изричното съгласие на съответния носител на правата или е използвал подходящото цитиране/препратка.
 • Потребителят е задължен да не заобикаля,съпровожда или пречи на нормалното функциониране на техническите или софтуерни апликации инсталирани на Платформата Това включва предотвратяването или ограничаването на употребата на нейното съдържание в нарушение на настоящите правила и условия на ползване, както и ограничаването на начините за ползване или копиране на потребителско съдържание.
 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси на Платформата EMPLOY са обект на защита съгласно приложимите закони. Правата на интелектуална собственост са притежание на Консорциума EMPLOY (или на съответния притежател на IP права, който е предоставил правото на ползване на Консорциума) и не може да се използват в нарушение на действащото законодателство.

Член 9: Отговорност

 • Консорциумът EMPLOY поема грижата, че информацията налична на Онлайн Платформата винаги ще бъде правилна, но не гарантира изчерпателността на съдържанието и не се обвързва с никакви срокове свързани с нейното актуализиране. Консорциумът поема грижата да предоставя услуги за нормалното ползване на потребителя, но не е задължен и не гарантира, че услугите предоставяни безплатно ще задоволят очакванията на потребителя или че услугите ще са непрекъснати и своевременни.
 • С приемането на настоящите правила и условия за ползване Потребителят декларира, че използва услугите на свой риск и на своя отговорност. Страните се съгласяват, че Консорциумът EMPLOY, като цяло и всеки партньор по отделно, не носи отговорност за вреди причинени от Потребителя в процеса на използване на Услугите, освен ако тези вреди не са причинени от Консорциума или даден партньор, умишлено или поради груба грешка.
 • Консорциумът EMPLOY, и всеки отделен партньор, не е отговорен за вреди нанесени на даден потребителски софтуер, хардуер, устройство или оборудване; за загуби на данни, причинени в резултат на качени материали, ресурси или използвани по някакъв начин посредством предлаганите услуги.
 • Консорциумът EMPLOY, и всеки партньор поотделно, не е отговорен за непредоставянето на услуги поради всякакви обстоятелства извън техен контрол - при форсмажорни събития, при проблеми в глобалното интернет разпространение и при предоставянето на услуги извън контрола на Консорциума и неговите партньори, всички проблеми причинени от оборудването на потребителя, както и в случай на неоторизиран достъп или интервенция на трети страни във функционирането на Онлайн Платформата.
 • С приемането на настоящите правила и условия за ползване Потребителят декларира, че той/тя осъзнава възможността за всякакви прекъсвания и други проблеми свързани с предоставянето на интернет връзка към Платформата, които могат да се появят независимо от положената от Консорциума дължима грижа.
 • Консорциумът EMPLOY и всеки отделен партньор, не е отговорен за наличието, качеството на услугите или за надеждността на външната информация предоставяна на потребителя от трети страни и посочена на Платформата EMPLOY с препратки.
 • Страните съзнават, че Консорциумът EMPLOY не е отговорен за непредоставянето на услуги или за предоставянето на услуги с влошено качество в резултат на тестове проведени по искане на Консорциума (за оценка на оборудването, връзките, мрежите и други) за подобряването и оптимизирането на предоставяните услуги. В такива случаи Консорциума EMPLOY трябва да уведоми потребителя преди очакваното временно непредоставяне или предоставяне на услуги с влошено качество, публикувайки актуално обявление на Платформата или по всички други подходящи начини.
 • Нито Консорциумът, нито партньорите поотделно са отговорни за нанесени вреди, които могат да включват загуба на печалба на потребителя или на трета страна причинена при прекратяване, промяна или ограничаване на услуги; при прекратяване на договор поради нарушаване от страна на потребителя на настоящите правила и условия за ползване; при предоставяне на информация или при изпълнение на мерки наложени от компетентните органи.

Член 10: Обезщетение

 • Всеки партньор, действащ от името на Консорциума EMPLOY, е задължен да компенсира Консорциума за всички вреди възникнали в резултат на употребата на услугите, които са предоставяни от съответния партньор с неговата/нейната парола и са в нарушение на тези права и условия за ползване.
 • Задълженията на страните по отношение на тази част от правилата и условията за ползване остават в сила дори след прекратяването на договора с потребителя, включително след прекратяването на дейността и съществуването на Онлайн Платформата
 • Потребителят трябва да обезщети Консорциума EMPLOY (и/или трета страна) за вреди или загуби на печалба (вкл. Санкционни плащания, адвокатски хонорари, разходи за съдебни спорове и други разходи) възникнали от предявени вземания и/или от платени компенсации на трети лица във връзка с потребителско съдържание или друга информация и материали в нарушение с приложимото законодателство, тези права за ползване и в нарушение на добросъвестността, както и други нарушения на потребителските задължения във връзка с правилата и условия за ползване.

Член 11: Прекратяване на регистрация. Прекратяване на договор

 • Потребителят има право перманентно да изтрие своя акаунт на Онлайн Платформата. При такова искане системата ще има нужда от потвърждение от страна на Потребителя и след това автоматично ще процедира с изтриване.
 • Освен при случаите предвидени в настоящите правила и условия за ползване, договорът между страните се прекратява и личната информация на Потребителя се изтрива, когато:
 • Платформата EMPLOY не е активна;
 • В случаи съгласно закона.

Член 12: Изменения на правилата и условия за ползване

 • Тъй като услугите предоставяни от Платформата EMPLOY са различни и постоянно се модифицират за целите на тяхното подобряване, и с оглед на законовите промени, правилата и условията за ползване могат да бъдат едностранно променяни от Консорциума
 • При изменения на правилата и условията на ползване, Консорциумът ще уведомява Потребителя като публикува измененията на Онлайн Платформата; като публикува обявление съдържащо текстовете на измененията или като публикува линкове към уебсайтове съдържащи измененията.