EMPLOY 

Adatvédelmi irényelvek

Utolsó módosítás: 24.03.2020

Ez a dokumentum részletes tájékoztatást nyújt azon személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi irányelvekről, amelyek az EMPLOY webhely felkeresésekor (“Webhely”, “EMPLOY Platform”), elérhető: (link webhelyhez) és/vagy az ott elérhető szolgáltatások igénybevételekor érvényesek. A Felhasználók személyes adatainak védelme rendkívül fontos a Konzorcium számára, ezért elkötelezi magát az összes alkalmazandó uniós adatvédelmi követelmény teljesítésére a személyes adatok magas szintű védelme érdekében.

 1. Adatkezelő

Az EMPLOY Platform Adatkezelője az EMPLOY Konzorcium (“mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY – Mentoring program a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres munkaerőpiaci belépéséért”). Az EMPLOY Konzorcium partnerei közös Adatkezelőkként járnak el, mivel ők határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit.  

 1. A személyes adat kategóriái

Az EMPLOY Konzorcium gyűjt, feldolgoz és felhasznál a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat (pl. az a személy, aki regisztrál az EMPLOY platformon, és használja az online platformon nyújtott szolgáltatásokat) a felek között létrejött megállapodás alapján , összehangban az Általános Adatvédelmi Rendelettel - General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). Az információ tartalmazhat bármilyen adatot, amelyet Ön Felhasználóként megad, használ, vagy önként hozzájárul használatához, amikor az EMPLOY Platform Szolgáltatásait igénybe veszi (úgy mint e-mail, név, foglalkozás, szakterület), illetve bármely egyéb információ, amely a Szolgáltatások igénylése és igénybevétele eredményeként az EMPLOY Konzorcium számára egyébként hozzáférhetővé válik a Felhasználó által vagy az EMPLOY Hálózat által, úgy mint üzenetek, bejegyzések… stb.

Az EMPLOY Platformon történő regisztrációhoz a Felhasználótól e-mail cím és jelszó megadása kérhető. A regisztráció után a Felhasználó további személyes adatokat adhat meg a felhasználói fiókjához, például nevet vagy álnevet, beosztást, tapasztalatot, fényképet. Meg kell jegyezni, hogy ezek a mezők nem kötelezően kitöltendők, így a Felhasználók nem kötelesek kitölteni / megadni ezeket az adatokat. Az EMPLOY Konzorcium biztosítja, hogy a Felhasználónak az EMPLOY platformon történő regisztrációhoz kizárólag a regisztrációhoz szükséges és releváns adatokat kell megadnia, mivel a weboldal kialakítása az adatokra vonatkozó adatvédelmi irányelveknek megfelelően, alapértelmezett védelemmel épült fel.

Az EMPLOY Platform felkeresése vagy a webhely Szolgáltatásainak igénybevétele során a Konzorcium online azonosítókat is feldolgoz, például IP-címet, naplófájlokat és / vagy bármilyen egyéb információt, amely a Felhasználó által az EMPLOY Platform Szolgáltatásainak használata során tett elektronikus nyilatkozatok reprodukálásához és azonosításához, illetőleg a Felhasználóval kapcsolatos jogi vita esetén szükséges. 

Ezen kívül, ha a Felhasználó regisztrálni szeretne egy EMPLOY eseményre, felkérhető e-mail megadására. 

 1. Az adatfeldolgozás célja 

A személyes adatok fent említett kategóriáit a következő célokból kifolyólag kezeljük: 

 • az EMPLOY platformon elérhető szolgáltatások biztosításához a Felhasználó számára; 
 • a Felhasználó azonosításához, ha szükséges; 
 • a Felhasználó vagy Látogató EMPLOY eseményre történő regisztrációjához; 
 • jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez; 
 • egy Partner vagy az EMPLOY konzorcium törvény által garantált jogainak és érdekeinek gyakorlásához vagy védelméhez; 
 • az EMPLOY Platform megfelelő működésének biztosítása, valamint a hálózat- és információbiztonság biztosítása érdekében;
 • egyéb, a Felhasználási feltételekben vagy a jelen Adatvédelmi irényelvekben kifejezetten meghatározott célokra; 
 • és statisztikai célokra. 

Az EMPLOY konzorcium kellő gondossággal jár el és felelősséggel tartozik a Felhasználó által a Szolgáltatások nyújtása során megadott információk védelméért, kivéve vis maior vagy harmadik felek rosszindulatú fellépése esetén. 

 1. A feldolgozás jogalapja
 2. Az érintett beleegyezését adta személyes adatainak meghatározott célú feldolgozásához; 
 3. Az adatfeldolgozás szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben a Felhasználó érdekelt fél, abban az esetben, ha a Webhelyen elérhető Szolgáltatásokat a Felhasználónak nyújtják; 
 4. Az adatfeldolgozási műveleteket ugyanazon alapon hajtják végre, amelyek a Felhasználó kérésére a szerződés megkötése előtti lépések részét képezik - például amikor a Felhasználó regisztrál a webhelyen; 
 5. Az adatfeldolgozás a Partner vagy az EMPLOY Konzorcium által érvényesített jogos érdek érdekében szükséges - például jogi vita esetén; a felhasználói fiókhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása vagy kivizsgálása esetén; illetve hogy megvédje a Felhasználót a rosszindulatú támadásoktól és biztosítsa személyes adatainak biztonságát.
 6. A személyes adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái

A Felhasználó személyes adatai csak bizonyos egyedi esetekben kerülnek harmadik feleknek átadásra, amikor az Adatkezelők kötelesek eleget tenni jogi kötelezettségeiknek vagy megvédeni jogaikat. Az EMPLOY konzorcium nyilvánosságra hozhatja a Felhasználó személyes adatait abban az esetben, ha Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta a regisztrációkor vagy egy későbbi szakaszban; illetve amennyiben az adatokat állami hatóságok, bírói testületek kérik vagy más olyan tisztviselők, akiknek a hatályos vonatkozó törvények szerint ehhez joguk van és felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy ilyen adatokat a törvényben megállapított eljárásokkal összhangban bekérjenek. Abban az esetben, ha a Felhasználó vagy az általa ellenőrzött harmadik felek a Felhasználási feltételek értelmében Rosszindulatú tevékenységeket hajtottak végre vagy megsértették harmadik felek jogait vagy törvényes érdekeit, az EMPLOY Konzorcium jogosult kiadni a Felhasználó vonatkozó adatait az illetékes hatóságoknak a szükséges jogi eljárások kezdeményezésére, az alkalmazandó törvényekkel összhangban. 

A személyes adatok fent említett kategóriáihoz kizárólag az EMPLOY Platform Rendszergazdái férhetnek hozzá. 

Mivel a weboldal az Erasmus + program keretében készült, csak anonim adatokat (statisztikákat) juttatunk el az Európai Bizottsághoz.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez 

Az Adatkezelő nem szándékozik továbbítani a Felhasználó személyes adatait harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek Adatkezelőinek vagy Adatfeldolgozóinak. 

Amennyiben mégis harmadik felek vagy nemzetközi szervezetek Adatkezelőinek vagy Adatfeldolgozóinak történő adattovábbítás történik, az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót. Az adattovábbítás ilyen esetben is a GDPR személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása részével teljes összhangban történik, és csak azzal a feltétellel, hogy teljesül a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Felhasználó személyes adatait kizárólag addig tároljuk az EMPLOY webhelyen, amíg a Felhasználó regisztrálva van. A Felhasználói fiók törlését követően az összes vonatkozó személyes adat törlődik. Mivel a Felhasználói fiók megszűnik és a korábbi használója anonimmá válik, már az EMPLOY platformon általa közzétett üzenetek és hozzászólások útján sem lehet beazonosítani a Felhasználót. 

A Felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy töröljék saját üzeneteiket és / vagy hozzászólásaikat, mely esetben ezen adatok már nem lesznek tárolva az EMPLOY Platformon. 

Jelentéstételi kötelezettség céljából a statisztikai adatok a projekt befejezése után öt évig kerülnek megőrzésre. A statisztikai adatok az EMPLOY webhely egyetlen Felhasználóját sem teszik beazonosíthatóvá.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai 

A GDPR szabályozás alábbi, 13-20. cikkelyei és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi szabályozások gyakorolhatók:  

 • a tájékoztatáshoz való jog a Platformon kezelt személyes adatok kategóriáiról, a feldolgozás jogi indokairól, az adatkezelés céljairól, etc.; 
 • az EMPLOY Platformon kezelt személyes adatokhoz és kiegészítő információkhoz való hozzáférés joga a GDPR szabályozás 15. cikkelye szerint; 
 • a Felhasználó joga pontatlanul szereplő vagy hiányos személyes adatainak helyesbítéséhez, kitöltéséhez; 
 • a Felhasználó joga személyes adatainak törléséhez (“jog az elfelejtéshez”), a GDPR szabályozás 17. cikkelyének 1. paragrafusa szerint; 
 • az adatkezelés korlátozásának joga – ez a jog a GDPR szabályozás 18. cikkelyében felsorolt esetekben érvényes; 
 • az adatok hordozhatóságához való jog, vagyis az EMPLOY Platformon feldolgozott összes személyes adat fogadásának joga, a Felhasználó adatainak strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő összefoglalása, valamint ezen adatok akadályozás nélküli továbbítása másik Adatkezelőhöz, akit Felhasználó adatkezelési jogkörrel ruházott fel. Ez a jog cask azon esetekre érvényes, ahol az adatfeldolgozás beleegyezésen alapul (6. cikkely, 1. paragrafus, a pont), vagy (9. cikkely, 2. paragrafus, a pont), vagy szerződésen (6. cikkely, 1. paragrafus, b pont) ÉS amely esetekben a feldolgozás automatikus eszközökkel történik. 
 • Az adatkezeléssel érintett személyek joggyakorlása 

Minden adatkezeléssel érintett személy (Felhasználók) gyakorolhatja jogait azzal, hogy üzenetet küld a következő email címre: (cím hozzáadása)

Ezenkívül minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy panasszal éljen nemzeti adatvédelmi hatóságánál, ha úgy véli, hogy adatait jogellenesen dolgozzák fel.

 1. Harmadik fél oldalára mutató hivatkozások

Az EMPLOY webhelyen előfordulhat hivatkozás olyan harmadik fél oldalára / közösségi oldalra, amelyet nem a Konzorcium kezel. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél oldalára mutató hivatkozásra kattint, át lesz irányítva a harmadik fél oldalára.

Ezzel összefüggésben a Konzorcium minden Felhasználónak javasolja minden látogatott webhely adatvédelmi irányelveinek megismerését.

A Konzorciumnak nincs joga ellenőrizni a harmadik fél oldalán feltüntetett tartalmat vagy szolgáltatást, adatvédelmi irányelveket vagy ezzel kapcsolatos gyakorlatot, ebből következően nem is vállal felelősséget értük.

 1. Sütik

Az EMPLOY Platform esetenként sütiket használ a webhely kielégítő működése érdekében. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a webhely kérésére a Felhasználó számítógépen vagy mobil eszközön lévő böngészője letárol. [1] Egyes sütik törlődnek, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőt. Más sütik hosszabb időre tárolódnak, ami lehetővé teszi a Felhasználó eszközének azonosítását, amikor legközelebb felkeresi a webhelyet. 

A Platform sütiket használ, hogy biztosítsa a bejelentkezett Felhasználó munkamenetének folytonosságát. A sütik megjelenési módja: e9b1b9e6-ac33-5648-at78-38c52382989f. A bejelentkezési oldalon történt sikeres bejelentkezést követően ez az információ visszaérkezik a kiszolgálótól. Sikeres bejelentkezéskor a kiszolgálónak küldött minden további kérés esetén egy értéket kap a kiszolgáló. A Felhasználó böngészőjének beállításaiban történt változás esetén a Felhasználó értesítést kap a sütik használatáról és dönthet, hogy engedélyezi-e egyes sütik letöltését vagy megtiltja tárolásukat az eszközén.


 [1] https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies 

 1. A szabályzat módosítása és frissítése

Kérjük figyelembe venni, hogy szükség esetén frissítjük az Adatvédelmi irányelveket. Az új verzió mindig a projekt honlapjára kerül feltöltésre. Emailben és a szolgáltatásainkhoz kötődő egyéb web-es felületeinken is folyamatos tájékoztatást adunk a módosításokról és frissítésekről. A módosítások attól kezdve hatályosak, hogy megjelentek a projekt honlapján.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék az Adatvédelmi irényelvek tartalmának változásait.

A jelen dokumentumban használt terminológia részletes kifejtése (úgy mint Felhasználó, Látogató, EMPLOY konzorcium, EMPLOY projekt) a Felhasználási Feltételek c. dokumentumban található.