EMPLOY

Политика за поверителност 

Последно актуализиране: 24.03.2020

Целта на този документ е да информира за политиката за поверителност на Платформата EMPLOY, която се отнася до обработването на лични данни при посещаване на уебсайта EMPLOY („Уебсайт“, „Уебсайтът EMPLOY“), който е достъпен на: (линк към сайта), и/или при използване на Услугите. За Консорциума личните данни на Потребителите са от изключителна важност, затова се стремим да удовлетворим всички приложими европейски изисквания и да осигурим висока степен на защита.

 1. Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни на Платформата EMPLOY е Консорциумът EMPLOY („Менторска програма за насърчаване на заетостта и работната сила, насочена към уязвими групи млади хора“). Партньорите част от Консорциума изпълняват длъжността на администратори на лични данни, защото те определят целите и средствата за обработване на данни.

 1. Категории лични данни

Консорциумът EMPLOY събира, обработва и използва лична информация свързана с Потребителя (Потребителят е лицето, което се регистрира на Платформата EMPLOY и използва предоставяните от нея Услуги), на базата на сключения между тях договор и в съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 (GDPR). Информацията може да включва данни, които Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при използването на Услугите на Платформата (като например име, електронна поща, позиция, опит, сфера на интереси). Личната информация може да включва данни, които стават достъпни на Консорциума при поискване и използване на Услугите, както и данни предоставени от Потребителя като съобщения, публикации и т.н.  

При регистрация на Платформата може да се изисква електронна поща и парола. След регистрацията Потребителят може да предостави допълнителни лични данни на своя акаунт, като име или псевдоним, позиция, опит, сфера на интереси, снимка. Обърнете внимание, че тези полета не са маркирани като задължителни и Потребителят не е задължен да ги попълни /да предостави тази информация/. Консорциумът EMPLOY уверява, че задължителната информация при регистрация е само тази класифицирана като важна и необходима, тъй като уебсайтът е създаден в съответствие с изискванията за защита на личните данни.

При посещение на Платформата и при използването на Услугите, Консорциумът обработва онлайн идентификатори - IP адрес, протоколни файлове и/или друга необходима информация за възпроизвеждането на електронни декларации и за идентифициране на Потребителя в случай на законови спорове.

Ако Потребителят иска да се запише за събитие организирано от EMPLOY, то ще бъде изискана неговата електронна поща.

 1. Цели на обработката на данни

Горепосочените категории лични данни се обработват по различни причини:

 • при предоставяне на Услугите налични на Платформата EMPLOY;
 • при идентифициране на Потребител, ако е необходимо;
 • при регистрация на Потребител или Посетител за събитие по Проекта EMPLOY;
 • при изпълнение на законови задължения;
 • за упражняване или защитаване на правата и интересите на даден партньор на Консорциума, където последните са защитени със закон;
 • за осигуряване на нормалното функциониране на Платформата, за осигуряване на мрежа и информационна сигурност;
 • за други цели изрично предвидени в правата и условията за ползване, както и в тази политика за поверителност;
 • за статистически цели;

Консорциумът EMPLOY поема дължимата грижа и носи отговорност за защитата на потребителската информация, която е станала негово достояние в процеса на предоставяне на Услугите, изключение правят форсмажорните обстоятелства или злонамерените действия на трети страни.

 1. Законово основание за ползването
 • Субектът на данните е дал съгласие личните му данните да бъдат обработвани за специфични цели;
 • Обработването на данни е необходимо за изпълнението на договор, в който Потребителят е страна;
 • Обработването на лични данни се извършва при операции, които са по искане на Потребителя преди сключването на договора – например при регистрацията на Потребителя;
 • Обработването на данни е необходимо за целите на законово установените интереси на даден Партньор или Консорциумакато цяло – като например в случай на законов спор; за предотвратяване или разследване на неоторизиран достъп до потребителски акаунт; за защита от злонамерени атаки и за подсигуряване на личната безопасност на Потребителя;
 1. Получатели или категории получатели на лични данни

Личните данни на Потребителя ще бъдат оповестявани на трети страни само в спорадични случаи, когато администраторите на лични данни спазват законовите задължения или защитават свои права. Консорциумът EMPLOY може да разкрива лична информация, когато Потребителят е предоставил изричното си съгласие при регистрацията или на по-късен етап; когато тези данни са изискани от държавни институции, съдебни органи или лица, които според приложимото законодателство са компетентни и оторизирани да изискват и получават така информация в съответствие с процедурите установени със закон. В случай че Потребителят (или трета страна) извърша злонамерени действия и нарушат нечии права или законови интереси, Консорциумът има право да предостави на компетентните органи данните на Потребителя с цел да инициира необходимата законова процедура съгласно приложимото законодателство.

Горепосочените категории лични данни са достъпни единствено за администраторите на Платформата EMPLOY.

При положение, че уебсайтът е разработен по програмата Еразъм +, само анонимни данни (статистика) ще бъде предоставяна на Европейската комисия.

 1. Предаване на лични данни на трети страни или международни организации

Администраторите на лични данни не възнамеряват да трансферират данни на администратори или преработватели установени в трети страни, както и на международни организации.

При евентуален трансфер към администратори на лични данни, преработвателите или международни организации, Потребителят трябва да бъде уведомен. В такъв случай трансферът ще се извърши в пълно съответствие с приложимите закони.

 1. Период на съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват на сайта на EMPLOY, докато Потребителят е регистриран. След изтриването на потребителския профил, всички лични данни незабавно се изтриват. В резултат потребителският профил повече не съществува и името ще е анонимизирано, следователно всички съобщения и публикации на Платформата EMPLOY не биха довели до идентифицирането на субекта на данните.

Потребителят има право да изтрие своите собствени съобщения и/или публикации, което означава, че тази информация повече няма да се съхранява на Онлайн Платформата EMPLOY.

С цел отчетност статистическите данни се пазят 5 години след приключването на проекта. Статистическите данни не позволяват установяването на самоличността на никой от Потребителите на уебсайта EMPLOY.

 1. Права на лицата

Долуизброените права, съгласно чл. 13-20 на GDPR и съгласно приложимото национално законодателство по отношение на защита на личните данни, може да бъдат упражнявани: 

 • Правото Потребителят да бъде запознат с категориите личните данни, които се обработват на Платформата; правните основания за обработването; целите, за които данните се обработват, и т.н.;
 • Правото на достъп до лични данни, които се обработват на Платформата EMPLOY, както и допълнителна информация по чл. 15 на GDPR;
 • Правото да коригира неправилни лични данни, които се отнасят до Потребителя или правото да комплектува непълни лични данни;
 • Правото да заличава („правото да бъдеш забравен“) лични данни, които засягат Потребителя, в случаите съгласно чл. 17, параграф 1 от GDPR;
 • Правото за ограничаване на обработването – това право е приложимо в няколко случая определени в чл. 18 на GDPR;
 • Правото за пренос на данни, което включва получаването на всички лични данни налични на Платформата EMPLOY, които се отнасят до Потребителя и се получават в структуриран, широко разпространен и машиночетим формат. Това право позволява безпроблемното предаването на данни от един администратор на друг. Горепосоченото право се прилага, когато обработката е основана на съгласие ((чл. 6, параграф 1, точка a), или (чл. 9, параграф 2, точка a)) или на договор (чл. 6, параграф 1, точка b) и обработката се извършва чрез автоматизирани средства.  

 

 1. Упражняване на правата на субектите на данни

Всички субекти на данни може да упражняват своите права като изпращат съобщения на следния електронен адрес: (да се напише адрес)

Всеки Потребител има правото да подаде оплакване до националните органи за защита на данните, ако той/тя установи незаконно обработване на личните си данни. 

 1. Линкове/ Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове/социални мрежи, които се управляват от нас. Ако щракне върху линк на трета страна, то той ще изпрати Потребителя към сайта на третата страна. В този контекст, Консорциумът съветва Потребителите да прегледат политиките за ползване на всички сайтове, които посещават.

Консорциумът няма никакъв контрол и не поема никаква отговорност относно съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтовете и услугите на трети страни.

 1. Бисквитки

Платформата EMPLOY може да използва бисквитки, които са важни за функционирането на уебсайта. Бисквитките са малки текстови файлове, които потребителският браузър съхранява на съответния компютър или мобилно устройство. [1] Определени бисквитки се изтриват в момента, в който затворите браузъра. Други се съхраняват за постоянно, което позволява идентифицирането на потребителското устройство по всяко време и при всяко последващо посещение.

Платформата използва бисквитки, които съхраняват вписванията на Потребителя на Платформата. Тези бисквитки изглеждат по следния начин: e9b1b9e6-ac33-5648-at78-38c52382989f. Тази информация се връща от сървъра след успешно влизане от страницата за вход на Платформата.

При промяна на настройките на браузъра, Потребителят ще бъде информиран за употребата на бисквитки и ще има възможността да реши дали някои от тях могат да бъдат изтегляни или да забрани тяхното съхраняване на своето устройство. 

[1] https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies

 1. Изменения и актуализации на тази политика

Моля, забележете, че тази политика за ползване може да бъде актуализирана. При промяна новата й версия ще бъде публикувана на уебстраницата. Ако бъдат направени изменения или актуализации на тази политика, Консорциумът ще информира своите Потребители по имейл или чрез известие на нашите Услуги. Промените са ефективни след публикуването им на уебстраницата.

Препоръчваме съдържанието на политиката за ползване да се следи за направени промени. 

Терминологията използвана в настоящия документ (като Потребител, Посетител, Консорциумът EMPPLOY, Проектът EMPLOY и т.н.) е обяснена в общите правила и условия за ползване.