Inovativnost:  Yenilik

Yatay Öncelik: Dijital çağda açık öğretim ve yenilik uygulamaları

 •   Kaliteye teşvik etme
 •   Gençlik çalışmalarında yenilik ve farkındalık
 •   Katılımcı ve paylaşımcı gençlerin güçlendirilmesini teşvik etmek

Genç işsizliği gelir ve istihdam istikrarında hayat boyu etkilere sahiptir. Çünkü Genç işsizliğiyle yüzleşen insanlar kariyerlerine daha güçsüz yeterliliğe sahip olarak başlar, emek piyasası fırsatlarıyla ve meslek hayatlarındaki başarısızlıklarla başa çıkarken daha az özgüven ve direnç gösterirler. İş dünyası özellikle genç insanlar için giderek zorlaşan bir hal aldı. Avrupa’da, genç işsizliği diğer yaş gruplarına göre istikrarlı şekilde yükselmekte. Risk gruplarındaki genç insanlardan bahsedersek bu mesele çok daha ciddi bir hale bürünüyor. Emek piyasasına dahil olmak söz konusu olunca, bu insanlar giderek daha fazla engelle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Daha az fırsata sahip olan genç insanlar, iş gücünde yer edinmeyen ama öğrenci de olmayanlar, ekonomik olarak dezavantajlılar ve genç göçmenler bir işe girebilmek ve devamlılığını getirebilmek için güçlü ve uygun işverilebilirlik yetenekleri göstermeleri beklentisiyle karşı karşıya kalıyor. Asıl sorun, bu insanların yeterince kalifiye ve rekabetçi olabilmeleri adına kariyer rehberliğine ulaşabilecekleri, yeni beceriler ve yeterlikler edinebilecekleri, iş hayatına hazırlanabilecekleri çok fazla fırsatın olmaması.

EMPLOY Projesi, çevrimiçi çok dilli bir danışmanlık platformu geliştirdi. Burada genç insanların bulabilecekleri:

 •    Tavsiyeler: Mevcut EMPLOY Beceri ve Yeterlikler Kılavuzu aracılığıyla emek piyasasına başarılı bir giriş için danışmanlık sunumu
 •    Danışmanlık konuları: Genç kullanıcılara danışmanlık hizmeti sağlarken izlenecek yolların kapsamlı tanımları
 •    Danışmanlık araçları: Çevrimiçi seanslar ile yürütülen Çevrimiçi iletişim yollu danışmanlık sürecini mümkün kılmak için tasarlanan metotların tanımları ve uygulamaları
 •    Akran öğrenmesi: Farklı ülkelerden danışmanlık alanların, danışmanlık süreçlerini geliştirmelerini sağlayacak olan bilgi alışverişleri ve iletişimlerinin sağlanması
 •    Kullanışlı ve ilgili öğrenim materyalleri

Son olarak çok önemli noktalardan biri de, EMPLOY Projesi, risk çevrelerinden gelen genç insanların, kişisel ve mesleki çabalarının başarıya ulaşmasına yardımcı olması için gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak güçlenmesini destekler.

Temel etki boyutları:

 •    Danışmanlık sağlama ve kariyer rehberliği alanındaki genç çalışanlar, genç işsizler tarafından yüzleşilen sorunlarla ve özellikle risk gruplarından gelen bu gençlere yardım ederken motivasyonlarının artmasıyla da çevrimiçi bağlanırlık ve örgülenmenin faydaları hakkında farkındalık geliştirecekler.
 •    İş gücünde yer almayan ve öğrenci de olmayanlar, işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegrasyon sürecinde yardımcı olacak sosyal ağ, rehberlik ve beceri geliştirme için çevrimiçi alandan yararlanacak.
 •    Daha az fırsata sahip gençler, özelleştirilmiş eğitimler, kariyer rehberlikleri ve onlara uygun bir bir iş pozisyonu sağlayabilmek adına mücadelelerini anlayan kişiler tarafından danışmanlık desteğine ulaşacaklar.
 •    Ekonomik açıdan dezavantajlı gençler, mevcut işleri bulup takip edebilmeleri ve mesleki gelişim ve farkındalıklarına katkı sağlayacak en uygun eğitim kaynaklarını bulabilmeleri için desteklenecekler.
 •    Genç göçmenler ve mülteciler iş hakları ve sorumluluklarını öğrenebileceleri, kendilerine becerilerini geliştirmek için fırsatlar sağlayacak ve özel eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerine ulaşabilecekler.

   EMPLOY Beceri ve Yeterlikler Kılavuzu - genç insanların başarılı bir şekilde iş hayatına atılabilmeleri ve mesleki gelişimlerine devam edebilmeleri adına sahip olmaları gereken önemli bilgi, beceri ve yeterlikleri sağlamak için olarak ortaya çıktı. Beceri ve Yeterlikler Kılavuzu, Avrupa desteğiyle ulus ötesi bir çerçeve için ilk girişim olarak temel fikirleri ve hedefleriyle yenilikçidir. Güncel olarak risk grubundaki gençler için danışmanlık, kariyer rehberliği, işverilebilirlik yeterlikleri üzerinde en iyi şekilde nasıl odaklanacağına dair var olan planlanmış içerik veya hedeflerle ilgili hiçbir kılavuz bulunmamaktadır. Kılavuz, genç insanlar için onların emek piyasasıyla bütünleşmesi kapsamında kaydadeğer bilgi, görüş ve nitelikli uygulamaların farklı bölümlerini içerir. Bunlar sadece EMPLOY ağına dahil olanlar için değil, diğer benzer senaryolarla yüzleşen genç insanlar için de uygulanabilirler. Kılavuz, Avrupa çapında görünebilirlik ve karşılaştırılabilirlik sunan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi üslubu ve ilkelerine dayalıdır. Kılavuz, partner ülkelerde, Avrupa’da ve uluslararası boyutta var olan risk gruplarındaki genç insanların desteklenmesi için en gelişmiş programların bir sentezidir. Kılavuz, beraberinde, EMPLOY Online Danışmanlık Platformu tarafından sağlanan hizmetleri kullanan genç insanların elde ettiği öğrenim çıktılarının tanımlarını da sunar. EMPLOY Beceri ve Yeterlilikler Kılavuzu bütün sosyal medya hesaplarıyla ulaşılabilir olduğu gibi, online platformlardan da ulaşılabilir ve ücretsiz dağıtıma açıktır.

   Hizmet Aracı: Risk gruplarındaki genç insanların emek piyasasıyla bütünleşmesini desteklemek kapsamında gençlik politikalarını geliştirmek için karar alan yetkililer ve tüm seviyelerdeki diğer önemli taraflar için yenilikçi bir öneriler bütünüdür. Hizmet Aracı(The Policy Toolkit), EMPLOY projesinin önceki aktivitelerinden sentezlenmiş sonuçlara dayalı olacaktır ve uygulama/hizmet geliştirilmesi ve kılavuzlar, eğitsel tedbirler ve daha fazla bilgi dönüşümü aktiviteleri için bir yol haritası içerecektir. The toolkit 6 dilde(İngilizce, Bulgarca, Türkçe, Sırpça ve İtalyanca) çevrimiçi, indirilebilir ve gençlere istihdam alanında önemli, diğer tarafların olduğu kadar karar alan tüm yetkililerin kurumsal ihtiyaçlarına da uyarlanabilir olacaktır. Amacı, alanda var olan politikalara ve hizmetlere uyum sağlamaktır. Danışmanlık platform ve hizmeti; gelecek nesilleri Avrupa’daki emek piyasasındaki zorluklara hazırlamak ve fikirlerini uzun süreli ve istikrarlı bir bakış açısıyla takip etmeleri adına desteklemek için var olan araçlardan biridir. Hizmet Aracı, harmanlanmış değişken danışmanlık seanslarından; danışmanlar için gençlik çalışanlarının eğitiminden; hedef gruplar ve taraflar ile proje süresince devam eden iletişimden; Danışmanlık Platformu ve EMPLOY Beceri ve Yeterlikler Kılavuzu’nun detaylı süreci aracılığıyla verilen geri dönütlerden öğrenilen dersleri yansıtacaktır. Bu proje görüşlerinin sentezi partnerlikte temsil edilen 5 AB ülkesi kapsamında (BG, HU, Sl, IT, and TR) ve bütün AB çerçevesinde yer alacak. Yerleşmiş iyi uygulamaları haritalayacak, vurgulayacak ve engellerin kaldırılması ve gençlerin işgücü piyasasında başarılı olmaları için güçlendirilmesi alanında ulusal ve Avrupa politikalarının gelişimini etkileyebilecek veri tabanı sağlayacaktır. Hizmet Aracı, yerelden bölgeye ve ulus ötesi ülkelere kadar her düzeyde politika düzenleyicileri ve karar vericileri projenin temel sonuçları hakkında bilgilendirme amacına sahip olacaktır. Diğerlerinin yanı sıra, alandaki ulusal ve AB yetkilileri için tasarlanmıştır. Dahası, hizmet aracı, gençlik çalışanlarının sosyal yenilikleri ve mentorluk süreçlerini desteklemedeki kilit rolüne ve sürekli eğitimlerini genç sosyal yenilikçilere mentorluk sağlamak için EMPLOY metodoloji araçlarına uygun hale getirme ihtiyacına vurgu yapacaktır.