Projenin ana amacı:  Yenilikçi yaklaşım

Projenin yatay önceliği: Dijital çağda açık öğretim ve yenilikçi uygulamalar

 • Niteliğin artırılmasını desteklemek
 • Gençlik çalışmalarında yenilik ve farkındalık yaratmak
 • Gençlerin bir araya gelmesini, iletişime geçmesini ve güçlendirilmesini teşvik etmek
Genç işsizliğinin gelir ve istihdam istikrarı üzerindeki etkileri uzun solukludur çünkü işsizlik ile genç yaşlarda yüzleşmek zorunda kalan bireyler, iş hayatının başlarında kazanılan kariyer becerileri yönünden zayıf kalırlar. İş gücü piyasası fırsatları değerlendirirken veya meslek hayatlarındaki başarısızlıklarla başa çıkarken daha az öz güven ve daha az direnç gösterirler. İş dünyası, özellikle genç insanlar için giderek zorlaşan bir hal aldı. Avrupa’da, genç işsizliği diğer yaş gruplarında işsizliğe göre istikrarlı şekilde yükselmekte. Özellikle iş gücü piyasasında daha dezavantajlı konumdaki gençlerin durumu göz önüne alındığında bu mesele çok daha ciddi bir hale bürünüyor: iş gücü piyasasına dahil olma sürecinde giderek daha fazla engelle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Daha az fırsata sahip olan gençler, ne istihdamda ne eğitimde olan gençler, ekonomik olarak dezavantajlı gençler ile genç göçmen ve mülteciler, bir işe girebilmek ve işlerinde kalıcı olabilmek için güçlü ve uygun yetkinlikleri göstermeleri beklentisiyle karşı karşıya kalıyor. Asıl sorun, bu insanların yeterince kalifiye ve rekabetçi olabilmeleri adına kariyer rehberliğine ulaşabilecekleri, yeni beceriler ve yetkinlikler edinebilecekleri, iş hayatına hazırlanabilecekleri çok fazla fırsatın olmaması.

EMPLOY Projesi, çevrim içi ve çok dilli bir mentorluk (danışmanlık) platformu EMPLOY e-Hub’ı geliştirdi. EMPLOY e-Hub, gençlerin iş gücü piyasasına başarılı bir giriş yapmalarını sağlayacak olanaklar sunuyor:

 • Tavsiyeler: EMPLOY Beceri ve Yetkinlikler Kılavuzu aracılığıyla iş gücü piyasasına başarılı bir giriş için tavsiyeler
 • Uzmanlardan notlar: Mentorların, gençlere danışmanlık hizmeti sağlarken izleyebilecekleri yollar
 • Danışmanlık araçları: Mentorluk sürecini mümkün kılan çevrim içi iletişim metotların tanıtımı ve uygulamalar
 • Akran etkileşimi ile öğrenme: Farklı ülkelerden danışmanlık alanların, danışmanlık süreçlerini geliştirmelerini sağlayacak olan bilgi alışverişleri ve iletişimlerinin sağlanması
 • Kullanışlı öğrenim materyalleri

EMPLOY Projesi, iş piyasasında genele göre daha dezavantajlı (kırılgan) gruplardaki genç insanların, kişisel ve mesleki çabalarının başarıya ulaşmasına yardımcı olması için gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak güçlenmesini destekler.

Temel etki boyutları:

 • Danışmanlık ve kariyer rehberliği alanında çalışanlar, genç işsizlerin yüzleştiği sorunlar ve çevrim içi etkileşim ve ağ kurmanın faydaları hakkında farkındalıklarını geliştirebilecek, mentorluk motivasyonlarını artırabilecekler.
 • Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler, iş gücü piyasasına başarılı bir şekilde entegre olma sürecine yardımcı olacak sosyal ağ, rehberlik ve beceri geliştirme için çevrim içi alandan yararlanabilecekler.
 • Genel nüfusa kıyasla daha az fırsata sahip gençler, özelleştirilmiş eğitimler, kariyer rehberlikleri ve uygun bir iş bulabilmek adına mücadelelerini anlayan kişiler tarafından danışmanlık desteğine ulaşabilecekler.
 • Ekonomik açıdan dezavantajlı gençler, mevcut işleri bulup takip etme becerilerini, mesleki gelişim ve farkındalıklarını geliştirebilecekleri uygun eğitim kaynaklarını hakkında destek alabilecekler.
 • Genç göçmenler ve mülteciler, iş hakları ve sorumluluklarını öğrenebilecekleri, becerilerini geliştirebilecekleri, fırsatları keşfedebilecekleri eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerine ulaşabilecekler.

EMPLOY Beceri ve Yetkinlikler El Kitabı genç insanların başarılı bir şekilde iş hayatına atılabilmeleri ve mesleki gelişimlerine devam edebilmeleri adına sahip olmaları gereken önemli bilgi, beceri ve yetkinlikleri hakkında bir kılavuzdur. Beceri ve Yetkinlikler El Kitabı, Avrupa’da ulus ötesi bir çerçeve oluşturmak adına hazırlanmış temel fikirleri ve hedefleriyle yenilikçidir. Güncel olarak, iş piyasası açısından kırılgan gruplardaki gençler için danışmanlık, kariyer rehberliği, istihdam edilme için önemli yetkinliklerin en iyi şekilde nasıl geliştirilebileceğine dair hiçbir kılavuz bulunmamaktadır. Bu kılavuz, gençlerin iş gücü piyasasına entegre olması kapsamında kayda değer bilgi, görüş ve nitelikli uygulamaları içerir; sadece EMPLOY ağına dahil olanlar için değil, diğer benzer senaryolarla yüzleşen genç insanlar için de elverişlidir. Kılavuz, Avrupa çapında görünebilirlik ve karşılaştırılabilirlik sunan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi üslubu ve ilkelerine dayalıdır. Proje ortaklarının ülkelerinde, Avrupa’da ve uluslararası boyutta var olan iş piyasası açısından kırılgan gruplardaki genç bireylerin desteklenmesi amacı ile geliştirilmiş programların bir sentezidir. Ayrıca kılavuz ile, EMPLOY e-Hub tarafından sağlanan hizmetleri kullanan genç bireylerin elde edebileceği öğrenim çıktıları hakkında bilgi sahibi olunabilir. EMPLOY Beceri ve Yetkinlikler Kılavuzu bütün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir olduğu gibi, çevrim içi platformlardan da ulaşılabilir ve ücretsiz dağıtıma açıktır.

Politika El Kitabı iş gücü piyasası açısından kırılgan gruplardaki genç bireylerin piyasaya entegre olmasını desteklemek adına çalışan karar alıcılar için yenilikçi bir öneriler bütünüdür. Politika El Kitabı, EMPLOY projesinin önceki aktivitelerinden sentezlenmiş sonuçlara dayalı olarak hazırlanmıştır: Politika ve düzenlemelerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi ile bilginin yayılmasını kolaylaştırmak adına kılavuzluk etme amacı güder. 6 dilde (İngilizce, Bulgarca, Türkçe, Sırpça ve İtalyanca) hazırlanan ve çevrim içi platformlardan erişime açık olan el kitabı, gençlere istihdam alanında çalışan karar alıcıların yanında diğer tüm yetkililerin de kurumsal ihtiyaçlarına da uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, bu alandaki mevcut politikaları ve hizmetleri harmanlamaktır. Mentorluk platform ve hizmetleri, gelecek nesilleri Avrupa’daki iş gücü piyasasındaki zorluklara hazırlamak ve fikirlerini uzun süreli ve istikrarlı bir bakış açısıyla takip etmeleri adına desteklemek için var olan iyi araçlardan biridir. El kitabı, harmanlanmış mentorluk (danışmanlık) seanslarından; gençlik çalışanlarının mentorluk eğitiminden; hedef gruplar ve taraflar ile proje süresince devam eden iletişimden; mentorluk platformu ve EMPLOY Beceri ve Yetkinlikler El Kitabı’nın hazırlanma süreci boyunca alınan geri dönüşlerden sentezlenen tecrübeleri yansıtmaktadır. Proje kapsamından toplanan iç görü ve bilgilerin sentezi, proje partnerlerinin ülkeleri (BG, HU, Sl, IT, ve TR) ve AB bağlamında betimlenmiştir. İyi uygulamalar haritalanmıştır: Bu şekilde gençlerin iş gücü piyasasında güçlendirilmesi ve gençlerin önündeki engellerin kaldırılması adına yapılacak ulusal ve AB düzeyinde politikalarının gelişimini etkileyebilecek bir veri tabanı oluşturmak amaçlanmıştır. Politika El Kitabı’nın ana amacı, yerelden bölgesele ve ulus ötesi ülkelere kadar her düzeyde politika düzenleyicileri ve karar vericileri, projenin temel sonuçları hakkında bilgilendirmektir. Bu alanda çalışan ulusal ve AB yetkilileri için tasarlanmıştır. Ayrıca Politika El Kitabı, gençlik çalışanlarının, sosyal inovasyon ile mentorluk süreçlerini desteklemedeki anahtar rolüne, bu rolü başarılı bir şekilde sürdürmek adına kendilerini sürekli geliştirmelerinin ve EMPLOY metodolojisine entegre olmanın önemine vurgu yapmaktadır.