Glavni cilj projekta:  Inovativnost

Horizontalna prioriteta: Odprto izobraževanje in inovativne prakse v digitalni dobi

 • Promocija kakovosti
 • Inovativnost in priznavanje mladinskega dela
 • Spodbujanje vključevanja, povezovanja in opolnomočenja mladih
Brezposelnost mladih ima dolgoročne posledice na prihodek in stabilnost zaposlovanja, saj tisti mladi ljudje, ki jih doleti brezposelnost začnejo svojo kariero s šibkejšimi priporočili, kažejo znake nižje samozavesti, odpornost pri soočanju s priložnostmi na trgu dela in neuspeh v času njihovega delovnega življenja. Svet dela je postal vse bolj zahtevno okolje, še posebej za mlade. Brezposelnost mladih v EU je višja kot pri drugih starostnih skupinah. Še resneje postane, ko govorimo o mladih, ki prihajajo iz rizičnih skupin, ki se že tako ali tako soočajo z več ovirami, ko vstopajo na trg dela. Od mladih z manj priložnostmi, mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ekonomsko depriviligiranih in mladih migrantov se pričakuje, da bodo pokazali močne in ustrezne zaposlitvene veščine v zameno, da bi pridobili oziroma obdržali zaposlitev. Problem je, da na voljo ni veliko priložnosti, kjer bi si lahko ti ljudje pridobili karierno svetovanje, nove veščine in kompetence, da bi lahko bili dobro usposobljeni in konkurenčni na trgu dela.

EMPLOY projekt je razvil spletni večjezični mentorski e-Hub, kjer lahko mladi najdejo:

 • Nasvet - preko razpoložljivega mentorskega priročnika EMPLOY za uspešen vstop na trg dela.
 • Teme mentorstev – celoten opis mentorskih poti, katere je priporočljivo upoštevati pri podajanju informacij mladim uporabnikom
 • Mentorska orodja – opisi in metode, ki omogočajo uspešen mentorski proces: spletna komunikacija preko spletnih modulov
 • Med vrstniško učenje – omogoča mentorirancem iz različnih držav, da komunicirajo med sabo in si izmenjujejo informacije, kar bo dodatno izboljšalo kakovost mentorskega procesa.
 • Uporabna in aktualna učna gradiva

EMPLOY projekt spodbuja zaposlovanje mladih, ki prihajajo iz ogroženih okolij in jih oskrbi s potrebnim znanjem in veščinami, ki jim bodo pomagale doseči svoje osebne in poslovne cilje.

Učinki projekta:

 • Mladinski delavci na področju mentorstva in poklicne orientacije bodo izboljšali svojo ozaveščenost o problemih s katerimi se soočajo mladi brezposelni ljudje in se seznanili s prednostmi spletne povezanosti in navezovanja poslovnih stikov; hkrati pa bodo tudi krepili svojo motivacijo za pomoč mladim, še posebej takšnim, ki prihajajo iz ogroženih skupin.
 • Mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) bodo imel korist od spletnega prostora za namen vzpostavljanja stikov, mentorstva in razvijanja veščin, kar jim bo kasneje pomagalo ob vstopu na trg dela.
 • Mladi, z manj priložnostmi, bodo dobili pomoč v obliki kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in mentorstva s strani ljudi, ki razumejo njihove vsakdanje stiske glede iskanja primerne zaposlitve.
 • Ekonomsko depriviligirani mladi, bodo deležni pomoči pri prepoznanju in iskanju razpoložljivih delovnih mest, kako poiskati in uporabiti najprimernejša usposabljanja, ki bodo prispevala k njihovemu poklicnemu razvoju in uresničevanju ciljev.
 • Mladi migrant in begunci bodo deležni posebnega usposabljanja, mentorstva in podpore. Dobili bodo informacije in nasvete o njihovih delovnih pravicah in odgovornostih, priložnostih o razvoju veščin in karierne orientacije.

Priročnik EMPLOY spretnosti in kompetenc, je bil ustvarjen kot komplet ključnih znanj in kompetenc, ki bi jih mladi morali osvojiti z namenom profesionalnega razvija in uspeha na trgu dela. Priročnik je inovativen v svojih temeljnih idejah in ciljih, saj je prvi nadnacionalni okvir z evropsko razsežnostjo. Trenutno ne obstajajo nobene druge smernice s takšno vsebino oziroma cilji, ali katerikoli priročnik, na temo kako se najbolje osredotočiti na zaposlitvene kompetence, karierno svetovanje in mentorstvo mladim ljudem v stiski. Priročnik zajema veliko različnih poglavij z uporabnimi informacijami glede primerov dobrih praks za mlade in njihove vključenosti v trg dela, kar je lahko relevantno ne samo za tiste, ki so vključeni v EMPLOY mrežo, ampak tudi za tiste mlade, ki se soočajo z s podobnimi preprekami. Priročnik temelji na podlagi načel Evropskega ogrodja kvalifikacij, ki ponuja večjo preglednost in primerljivost skozi celotno Evropo. Je sinteza vseh najsodobnejših programov za spodbujanje mladih iz rizičnih skupin na mednarodni ravni. Priročnik zagotavlja opise učnih rezultatov, ki jih bodo mladi pridobili s pomočjo storitev, ki jih ponuja EMPLOY mentorstvo. Na voljo je brezplačno na spletni strani, tako kot tudi na vseh socialnih omrežjih.

Priporočila odločevalcem - je inovativen set priporočil za odločevalce in ostale ključne deležnike na vseh ravneh z namenom a krepitve mladinskih politik v okviru pospeševanja in vključevanja mladih iz ogroženih skupin na trg dela. Priporočila bodo temeljila na združenih rezultatih prejšnjih dejavnosti projekta EMPLOY in bodo vključevala konkretne predloge izboljšav politik, izobraževalnih ukrepov ter načrt nadaljnjih dejavnosti prenosa znanja. Priporočila bodo na voljo v 6 jezikih (SI, ENG, IT, BG, TR, HU), možno ga bo prenesti s spleta in prilagoditi potrebam institucij. Njegov cilj je uskladiti obstoječe politike in storitve na tem področju. Eno izmed glavnih orodij za podporo bodočim generacijam pri pripravi za izzive na trgu dela v Evropi in za doseganje dolgoročne stabilnosti, je mentorska podpora. Priporočila bodo odražala lekcije, naučene iz usposabljanj za mentorje; usposabljanja mladinskih delavcev za mentorstvo; neprekinjene komunikacije med potekom projekta s ciljnimi skupinami in drugimi deležniki; povratnih informacij iz mentorske platforme e-Hub ter razvojnega procesa priročnika EMPLOY. Združitev teh vpogledov bo predstavljena v kontekstu 5 evropskih držav, ki so zastopane v partnerstvu (BG, HU, Sl, IT, in TR), ter celotno Evropsko unijo. Identificirane bodo dobre prakse ter zagotovljena bo baza dokazov, ki bi lahko vplivala na razvoj nacionalnih in evropskih politik na področju odpravljanja ovir in krepitve vloge mladih za uspešno vključitev na trd dela. Cilj priporočil je informirati ključne odločevalce in deležnike na vseh nivojih, od lokalnega, regionalnega in mednarodnega. Med drugimi, so priporočila namenjena tudi nacionalnim in evropskim oblastem na tem področju mladine. Poleg tega, bodo priporočila imela poudarek na ključni vlogi mladinskih delavcev pri podpori socialnih inovacij, mentorskih procesih ter usklajevanju njihovega nenehnega usposabljanja v skladu z EMPLOY metodološkimi orodji za zagotavljanje mentorstva mladim inovatorjem.