Основна цел на проекта:  Иновация

Хоризонтални приоритети: Отворено образование и иновативни практики в дигиталната ера

 • Насърчаване на качеството
 • Иновации и признание за работа в младежкия сектор
 • Насърчаване на участието, връзката и повишаване на уменията на младите хора
Младежката безработица има дългосрочно влияние върху стабилността на доходите и заетостта, тъй като засегнатите млади хора започват кариерата си с по-слаби умения и проявяват по-ниско самочувствие и устойчивост при справяне с възможностите и неуспехите, които предлага пазарът на труда в течение на работния им живот. Работният свят се превръща във все по-предизвикателна среда, особено за младите хора. Безработицата сред младежта в ЕС е значително по-висока в сравнение с другите възрастови групи. Когато говорим за млади хора от рискови групи, безработицата става дори по-сериозен въпрос. Те са изправени пред все по-големи пречки, когато става въпрос за навлизане на пазара на труда. Очакванията към младите хора с по-малко възможности, NEETS, хората в неравностойно положение и младите мигранти са завишени и се предполага да демонстрират силни и подходящи умения за заетост, за да получат и запазят работата си. Проблемът е, че нямат много възможности да получат съвети за кариерно ориентиране, да придобият нови умения и компетенции, да се подготвят за пазара на труда, така че да могат да бъдат достатъчно квалифицирани и конкурентоспособни.

Проектът EMPLOY разработи онлайн многоезична електронна менторска платформа, в която младите хора могат да намерят:

 • Съвети - в Наръчника/ за умения и компетенции за предоставяне на насоки/менторство за успешно навлизане на пазара на труда
 • Теми за менторство - включва пълно описание на менторските пътеки, които да се следват при предоставянето на услуги за млади потребители
 • Инструменти за менторство – предоставят описание и приложения на методи, които улесняват процеса на менторство: комуникация чрез онлайн сесии
 • Взаимно обучение - дава възможност на наставляваните от различни държави да комуникират и обменят информация, което допринася за по-доброто качество на менторския процес
 • Полезни и подходящи учебни материали

Не на последно място, проектът EMPLOY засилва овластяването на младите хора, идващи от рискови среди, като им предоставя необходимите знания и умения, които ще им помогнат да успеят в личните си и професионални начинания

Основното въздействие:

 • Младите работници в областта на предоставянето на менторство и кариерно ориентиране ще подобрят информираността си по проблемите, пред които са изправени младите безработни и ползите от онлайн връзката и работата в мрежа, като същевременно ще се засили мотивацията им да помагат на такива млади хора, особено когато идват от групи в риск.
 • NEETS ще се възползват от онлайн пространство, в което ще могат да изградят социални контакти, да получават наставления и да развият своите умения, което ще им помогне в процеса на успешна интеграция на пазара на труда;
 • Младите с по-малко възможности ще получат подкрепа по отношение на специализирани обучения, съвети за кариерно ориентиране и менторство от хора, които разбират предизвикателствата, пред които са изправени и борбата им при намирането и задържането на подходяща длъжност;
 • Младежите в неравностойно икономическо отношение ще получат менторска подкрепа по отношение на това как да идентифицират и търсят налични работни места или как да намерят и използват най-подходящите ресурси за обучение, които ще допринесат за тяхното професионално развитие и реализация;
 • Младите мигранти и бежанци ще получат специално обучение, менторство и подкрепа, чрез предоставените информация и съвети относно: техните трудови права и отговорности, възможности за развитие на умения и обучение, насочено към работата.

Наръчникът за умения и компетенции на EMPLOY е създаден като набор от информация с ключови знания, умения и компетенции, които младите хора трябва да притежават, за да могат успешно да навлязат на пазара на труда и да продължат с професионалното си развитие. Наръчникът е иновативен в своите идеи и цели, тъй като, е първият опит за транснационална рамка с европейски обхват. Понастоящем няма съществуващи насоки с подобно съдържание или цели, няма ръководство за това как най-добре да се съсредоточат усилията върху компетенциите за заетост, кариерното ориентиране и менторството за младите хора в риск. Наръчникът съдържа различни секции с ценна информация и добри практики за младите хора в контекста на интеграцията им на пазара на труда, които могат да бъдат приложими не само за участващите в мрежата на EMPLOY, но и за други млади хора, изправени пред подобни предизвикателства. Наръчникът се основава на формулировката и принципите на Европейската квалификационна рамка, които предлагат откритост и съпоставимост в цяла Европа. Той е синтез на всички съвременни програми за насърчаване на млади хора от рискови групи, които се предлагат в партньорски страни, в Европа и в международен мащаб. Наръчникът съдържа описание на резултатите от обучението, които трябва да се постигнат от младите хора, използвайки услугите, предоставяни от e-Hub-a за менторство на EMPLOY. Наръчникът за уменията и компетенциите на EMPLOY се разпространява свободно и е достъпен в платформата, както и чрез всички акаунти в социалните медии.

Наръчник с политики - представлява иновативен набор от препоръки за лицата, вземащи решения и други ключови заинтересовани страни на всички нива за подобряване на младежките политики в контекста на насърчаване на интеграцията на млади хора от рискови групи на пазара на труда. Наръчникът с политики ще се основава на синтезираните резултати от предишните дейности, извършени по проекта и ще включва прилагането и / или подобряването на политиките, насоките и мерките в образованието и пътна карта за допълнителни дейности по трансфер на знания. Наръчникът с политики ще бъде достъпен онлайн на 6 езика (EN, BG, TR, HU, Sl и IT), с възможност за изтегляне и адаптиране към институционалните нужди на всички съответни политици и лица, вземащи решения, както и на други ключови заинтересовани страни в областта на младежката заетост. Наръчникът има за цел хармонизиране на съществуващите политики и услуги в тази сфера. Менторската платформа и достъпните услуги са един от инструментите за подпомагане на бъдещите поколения да се подготвят за предизвикателствата на пазара на труда в Европа и да следват своите идеи в дългосрочна и устойчива перспектива. Наръчникът ще отразява наученото от менторските сесии по време на смесената мобилност; обучение на младежки работници за ментори; непрекъснатата комуникация по време на проекта с целевите групи и други заинтересовани страни; обратната връзка, предоставена чрез менторския e-Hub, и процеса на разработване на Наръчника за умения и компетенции на EMPLOY. Синтезът на тези ппродукти ще бъде поставен в контекста на 5 страни от ЕС, представени в партньорството (BG, HU, Sl, IT и TR) и цялостния пейзаж на ЕС. Той ще идентифицира и подчертае установените добри практики и ще предостави доказателствена база, която може да повлияе на развитието на националните и европейските политики в областта на премахването на бариерите и овластяването на младите хора за успех на пазара на труда. Целта на инструментариума на политиката е да информира лицата, определящи политиката и лицата, вземащи решения на всички нива, от местно до регионално и транснационално, за основните заключения на проекта. Той е предназначен, наред с други, за националните и европейските органи в тази област. Нещо повече, инструментариумът ще акцентира върху ключовата роля на младежките работници при подпомагане на социалните иновации и менторските процеси и необходимостта от хармонизиране на тяхното непрекъснато обучение в съответствие с инструментариума на методологията EMPLOY за предоставяне на менторството на младите социални иноватори.